biwak

Nasza szkoła jest w pełni oddolną inicjatywą społeczną, tworzoną na równych prawach przez rodziców skupionych wokół Fundacji.
Wspólnie budujemy środowisko edukacyjne, w którym relacje między dziećmi i dorosłymi nie opierają się na strachu, manipulowaniu czy paternalizmie, ale równości, szczerości i akceptacji. Jak dotąd naszymi przewodnikami są potrzeby dzieci, idea oraz doświadczenia innych szkół demokratycznych.

Cechy naszej szkoły, w skrócie:

Zamiast obowiązku uczenia się – prawo do niego
Każdy uczeń i każda uczennica, mentor/ka lub inny pracownik/ca, woluntariusz(ka), rodzic ma prawo organizować w szkole zajęcia fakultatywne, seminaria oraz realizować szeroko rozumiane projekty i inne formy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Nikt nie ma jednak obowiązku uczestniczenia w nich.

Zamiast obowiązku uczenia się – odpowiedzialność za nie
Z prawnego punktu widzenia, szkoła działa w obszarze edukacji domowej. Oznacza to, że każdy uczeń i każda uczennica raz lub dwa razy w roku zdaje egzamin z treści programowych przygotowanych przez MEN dla danego etapu kształcenia. Egzaminy przeprowadza szkoła przyjazna edukacji domowej.

Zamiast nauczania – towarzyszenie w rozwoju
Rolą mentora/ki jest aktywne reagowanie na potrzeby dzieci i młodzieży, pomaganie im w uczeniu się, wspieranie samodzielności oraz inspirowanie, organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu nowych umiejętności oraz kształtowaniu się indywidualnych zasobów wiedzy.

Zamiast odgórnych decyzji – współdecydowanie
Życie szkolne reguluje Zgromadzenie Szkolne tj. dobrowolne zebranie całej społeczności szkolnej. Zapisy Zgromadzenia są prawomocne i jednakowo obowiązujące dla wszystkich członków i członkiń społeczności szkolnej, również tych, którzy z różnych powodów nie uczestniczyli w zebraniu. Decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu, w przypadku jego braku Zgromadzenie głosuje.

Wkład rodzin w funkcjonowanie szkoły może być: finansowy, rzeczowy, pracy własnej.
Działamy od września 2015 roku. Zapraszamy do współpracy rodziców  dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat.